Tel. 22 299 40 84

Język polski

 1. Portrety literackie: bohater – problem [od Karusi do Jacka Soplicy]
 2. Kobieta i jej życie – problemy w literaturze wybranych epok
 3. Społecznicy w utworach S. Żeromskiego
 4. Bohater literacki u B. Prusa i E. Orzeszkowej – pokolenie postyczniowe
 5. Problemy moralne i etyczne
 6. Od Antygony poprzez utwory różnych epok
 7. Wyobrażenia o problemie winy i kary
 8. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów [twórczość Borowskiego, Baczyńskiego i Różewicza]
 9. Problemy i potrzeby człowieka naszych czasów w literaturze
 10. Postawy ludzkie – obowiązek walki ze złem a pokusy życia
 11. Człowiek i jego związek z naturą i społeczeństwem [E. Orzeszkowa, W. Reymont]
 12. Dramatyczne spotkanie człowieka z rzeczywistością w literaturze współczesnej i dwudziestolecia międzywojennego. Patriotyzm Polaków – mit czy cecha narodowa? – na wybranych przykładach literackich różnych epok
 13. Problemy narodowe i społeczne
 14. Koncepcja postawy obywatelskiej – w literaturze polskiej okresu oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu
 15. Motywy literackie w literaturze polskiej [motyw władzy, buntu, przyrody ojczystej]
 16. Topos domu, rodziny, ojczyzny
 17. Symbolika tańca w literaturze polskiej
 18. Wieś jako temat w literaturze polskiej
 19. Wybitni pisarze i wybitne dzieła:
 20. S. Wyspiański – Wesele – model dramatu młodopolskiego
 21. B. Prus – Lalka – dzieło dla Polski realistycznej
 22. St. Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie
 23. Z. Nałkowska – Granica – tytuły i oddane idee powieści
 24. T. Różewicz i S. Mrożek – dramaty jako świadectwo przeżyć niepokojów społeczeństwa
 25. Przykład nowatorskich rozwiązań artystycznych
 26. Jak analizujemy tekst liryczny? – praktyczny sposób analizy 1-2 utworów
 27. Przypomnienie pojęć do analizy tekstów lirycznych
Rozprawka – pisanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat:
- fazy pracy nad rozprawką
- cechy rozprawki
- schemat kompozycyjny
Rozwiązywanie arkusza maturalnego i poprawa.