Tel. 22 299 40 84

Matematyka

Działania w zbiorze liczb rzeczywistych i język matematyki
 1. Przypomnienie wiadomości o zbiorach liczbowych

 2. Działania na ułamkach

 3. Procenty

 4. Potęgowanie i pierwiastkowanie

 5. Notacja wykładnicza

 6. Działania na zbiorach i przedziałach liczbowych

 7. Nierówności liniowe

 8. Wzory skróconego mnożenia

 9. Wartość bezwzględna

 10. Błąd względny i błąd bezwzględny

 11. Zastosowanie przekształceń algebraicznych

Funkcja liniowa

 1. Wykres funkcji liniowej

 2. Własności funkcji linowej

 3. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

 4. Warunek równoległości prostych

 5. Warunek prostopadłości prostych

 6. Układy równań liniowych

 7. Interpretacja geometryczna układów linowych

Funkcje i funkcja kwadratowa

 1. Dziedzina i miejsce zerowe funkcji

 2. Szkicowanie wykresu funkcji

 3. Odczytywanie własności funkcji z wykresu

 4. Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych

 5. Symetria względem osi układu współrzędnych

 6. Postać kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

 7. Równania kwadratowe

 8. Nierówności kwadratowe

 9. Wartość największa i najmniejsza funkcji w przedziale

Wielomiany i wyrażenia wymierne

 1. Stopień wielomianu i działania na wielomianach

 2. Rozkład wielomianu na czynniki

 3. Równania wielomianowe

 4. Dziedzina i miejsce zerowe funkcji wymiernej

 5. Działania na wyrażeniach wymiernych

 6. Równania wymierne

Funkcja wykładnicza i logarytmy

 1. Potęga o wykładniku wymiernym i rzeczywistym

 2. Funkcje wykładnicze

 3. Logarytmy

 4. Własności logarytmów

Ciągi liczbowe

 1. Ciąg arytmetyczny

 2. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

 3. Ciąg geometryczny

 4. Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

 5. Procent składany

Geometria

 1. Podobieństwo i przystawanie trójkątów

 2. Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie Talesa

 3. Kąty w okręgu

 4. Okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt

 5. Długość odcinka i środek odcinka

 6. Pole całkowite i objętość graniastosłupów

 7. Pole całkowite i objętość ostrosłupów

 8. Pole całkowite i objętość walca

 9. Pole całkowite i objętość stożka

 10. Pole całkowite i objętość kuli

Prawdopodobieństwo i statystyka

 1. Permutacje, wariacje, kombinacje

 2. Prawdopodobieństwo klasyczne

 3. Własności prawdopodobieństwa

 4. Średnia arytmetyczna, mediana, dominanta

 5. Odchylenie standardowe

 6. Średnia ważona

Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z lat ubiegłych.