Tel. 22 299 40 84

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej jest od wielu lat prowadzone przez firmę EXPERTUS. Szkoła działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. z późn. zm.) i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o dwu lub trzyletnim* cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem maturalnym. W szkole realizowany jest autorski program nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku semestru przedmioty ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym. W szkole realizowane są następujące przedmioty: język polski, język angielski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna.

Na końcu cyklu kształcenia prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego, który słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia.

Absolwenci szkoły mają wolny wstęp** na uczelnię i do szkoły policealnej.

 

 

 

 

_____________

* Dwuletnia nauka dla słuchaczy po szkole zawodowej, trzyletnia nauka słuchaczy, którzy ukończyli szkołę podstawową lub gimnazjum.

** Bez opłat.