Tel. 22 299 40 84

Technik BHP

Zawód: technik BHP – technik bezpieczeństwa i higieny pracy, symbol 325509.

Jakie umiejętności zdobywasz na zajęciach?
  • ocenianie i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • ustalanie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,
  • ocenianie ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku
    oraz określanie sposobów ich ograniczenia i eliminowania,
  • ustalanie okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.
Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

Podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ocena ryzyka zawodowego, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ile trwa nauka?

1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Jakie są koszty?

Zero! Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13) – egzamin zdawany na koniec 3. semestru.

Jaki dokument otrzymujesz?
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • dyplom zawodowy technika BHP (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie).
Co po szkole?
Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.