Tel. 22 299 40 84

Szkoła Policealna

SZKOŁA POLICEALNA z uprawnieniami szkoły publicznej jest od wielu lat prowadzona przez firmę EXPERTUS. Szkoła działa zgodnie
z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004r z późn. zm.) i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Szkoła Policealna EXPERTUS jest szkołą, w której zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem zawodowym.

W szkole pracujemy na autorskim programie nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza
na początku semestru przedmioty, ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.