Tel. 22 299 40 84

Technik administracji

Zawód: technik administracji, symbol 334306.

Jakie umiejętności zdobywasz na zajęciach?

  • interpretowanie i stosowanie przepisów prawa,
  • przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
  • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
  • redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań, notatki służbowej,
  • sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia,
  • odpowiadanie za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

Podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie
w administracji.

Ile trwa nauka?

2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Jakie są koszty?

Zero! Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) – egzamin zdawany na koniec 4. semestru.

Jaki dokument otrzymujesz?
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • dyplom zawodowy technika administracji (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie).
Co możesz robić po szkole?

Technik administracji może pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego –
w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, firmach ubezpieczeniowych.