Tel. 22 299 40 84

Technik informatyk

Zawód: technik informatyk, symbol 351203.

Jakie umiejętności zdobywasz na zajęciach?
  • instalowanie, konfigurowanie i posługiwanie się systemami operacyjnymi,
  • programowanie – projektowanie, tworzenie i testowanie programów,
  • projektowanie i zakładanie baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego,
  • administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
  • dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
  • budowanie i konfigurowanie prostych sieci komputerowych oraz nadzorowanie ich pracy.
Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?

Systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język angielski zawodowy, systemy baz danych, witryny i aplikacje internetowe, diagnostyka i naprawa urządzeń, techniki komputerowe, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych.

Ile trwa nauka?

2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Jakie są koszty?

Zero! Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

E. 12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – egzamin zdawany na koniec 2. semestru.
E. 13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – egzamin zdawany na koniec 3. semestru.
E. 14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – egzamin zdawany na koniec 4. semestru.

Jaki dokument otrzymujesz?
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • dyplom zawodowy technika informatyki (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie).
Co możesz robić po szkole?

Technik informatyk może być zatrudniony w przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej, firmach montujących i sprzedających sprzęt elektroniczny, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, różnych jednostkach na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, firmach montujących i serwisach telefonii komórkowej.

Absolwent szkoły może kontynuować naukę w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, na którą ma wolny wstęp.