Tel. 22 299 40 84

Wymagane dokumenty

Matura nie jest wymagana.

Zapisać można się tutaj. Potem należy w dogodnym dla siebie terminie przynieść do sekretariatu szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • podanie o przyjęcie do szkoły (formularz dostępny w sekretariacie).
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole policealnej.